Claire Rosvall är initiativtagare (”Initiativtagaren”) till Stiftelsen MusikBojen.

Stiftelsen ska ha följande stadgar.


§ 1

Stiftelsens namn

Stiftelsens namn är Stiftelsen MusikBojen (”Stiftelsen”).

 

§ 2

Säte

Stiftelsen har sitt säte i Malmö, Skåne län.Styrelsen kan hålla styrelsemöten i Malmö, Stockholm eller annan plats som styrelsen finner lämpligt.

 

§ 3 

Stiftelsens ändamål 

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att i Sverige främja och ge tillgång till musikterapi och musikaktiviteter till förmån för barn och ungdomar som drabbas av fysiska eller psykiska besvär, genom medel som erhållits i form av gåvor, bidrag, och testamentariska förordnanden från utomstående samt andra medel som kan tillfalla Stiftelsen.Om det föreligger behov kan Stiftelsen även anordna musikterapi och musikaktiviteter för andra som har drabbats av fysiska eller psykiska besvär.

 

§ 4

Verksamhet

Stiftelsens ändamål må fullföljas genom bland annat anordnande och finansiering av musikterapitimmar och olika arrangemang som syftar till att minska och lindra barnens och ungdomarnas eller övrigas lidande eller som i övrigt syftar till att stimulera barnen och ungdomarna eller övriga.

Stiftelsens ändamål må tillgodoses även genom stöd till institutioner, myndigheter, stiftelser, föreningar och andra för främjande av ovan angivna ändamål.

Stiftelsen kan årligen dela ut ett stipendium, ”Årets MusikBoj”, på de villkor och i enlighet med de kriterier som fastställs av Stiftelsens styrelse om tillräckliga medel för detta finns tillgängliga. Stipendiaten utses av Stiftelsens styrelse i enlighet med de vid var tid gällande kriterierna.

Stiftelsen äger också rätt att genom andra åtgärder än nu nämnda förverkliga sitt ändamål.

En expertgrupp bestående av läkare, psykolog, musikterapeut och kurator ska utan ersättning identifierade barn och ungdomar eller övriga som blir aktuella för sådan musikterapi och sådana musikaktiviteter som Stiftelsen främjar och ger tillgång till.

 

§ 5

Stiftelsens medel

För främjande av Stiftelsens ändamål må kapital eller avkastning tas i anspråk, dock ska Stiftelsens kapital om möjligt aldrig understiga 50000 kronor. Stiftelsen ska bedriva sin verksamhet med medel som erhålls genom gåvor, bidrag, och testamentariska förordnanden från utomstående samt andra medel som kan tillfalla Stiftelsen.

 

§ 6

Stiftelsens styrelse

Stiftelsens angelägenheter handhas av styrelsen. Styrelsen, eller den eller de personer som styrelsen utser, företräder Stiftelsen och tecknar dess namn och firma.

§ 7

Stiftelsens tillgångar förvaltas av styrelsen.

§ 8

Stiftelsens styrelse ska bestå av två till åtta(2-8) ordinarie ledamöter som utses för en tid om två (2) år åt gången, varav en av ledamöterna ska vara styrelseordförande.Avgående styrelseledamot må återväljas.

I sin första sammansättning ska styrelsen bestå av följande ledamöter: Claire Rosvall, Britt Gustafsson och Fredrik Henriksson, varav Initiativtagaren ska vara styrelseordförande.

Av styrelsens ledamöter ska två städse utses avInitiativtagaren. Efter Initiativtagarens frånfälle ska ett av Initiativtagarens barn träda i Initiativtagarens ställe beträffande rätten att utse styrelseledamot. Om någon av ovanstående avsäger sig rätten att utse styrelseledamot eller inte utövar sin rätt att utse styrelseledamot inom trettio (30) dagar utser Stiftelsens styrelsestyrelseledamot.Stiftelsens styrelse utser själv övriga ledamöter och suppleanter samt styrelseordförande.

Härjämte må utses högst två(2) suppleanter vilka utses för en tid om två(2) år åt gången och vilka väljs av styrelsen.

§ 9

Styrelsen är beslutsför när mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

§ 10

Styrelsen sammanträder till ordinarie möte minst två(2) gånger om året efter kallelse av ordföranden eller i övrigt då någon styrelseledamot begär det.

§ 11

Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll, som ska justeras av ordföranden jämte den eller de ytterligare personer, som vid varje sammanträde därtill utses.Protokoll ska föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

 

§ 12

Räkenskaper och revisor 

Stiftelsens räkenskaper omfattar kalenderår.

§ 13

Stiftelsens förvaltning och räkenskaper ska granskas av en auktoriserad revisor, som utses av styrelsen.

Revisorns uppdrag må avslutas om revisorn eller styrelsen så begär. Styrelsen ska då utse ny revisor.

 

§ 14

Tillsyn

Stiftelsen ska vara underkastad tillsyn i enlighet med bestämmelserna i stiftelselagen (1994:1220). 

 

§ 15

Ändring av Stiftelsens stadgar

Förutom beträffande §§ 3, 8 och 15 kan dessa stadgar ändras genom beslut av styrelsen vid två (2) på varandra följande sammanträden, vilka dock inte behöver vara ordinarie.

Stiftelsens ändamål i § 3 får inte ändras utan Kammarkollegiets medgivande.

Bestämmelserna i § 8 kan ändras endast genom enhälligt beslut av samtliga ordinarie styrelseledamöter.

Denna § 15 får inte ändras.