Stiftelsen MusikBojens placeringspolicy

Org.nr.802480-4679, 10 april 2018

Stiftelsen MusikBojen förvaltar givarnas bidrag enligt en policy som fastställs av styrelsen, publiceras på MusikBojens hemsida och revideras vid behov, men minst vartannat år.

  • Styrelsen delegerar ansvaret till en utsedd ledamot som tillsammans med generalsekreteraren genomför placeringarna enligt policyn.
  • Placeringarna ska se till att behålla kapitalets realvärde, utan risktagande och samtidigt eftersträva avkastning.
  • De ska ske i likvida medel i svenska kronor och på svensk bank.
  • Inga aktier, inga aktiefonder, kapitalet får inte riskera att sjunka i värde.
  • Ingen belåning tillåts.
  • Etiska placeringsregler eftersträvas.
  • Upp till 20% kan placeras i räntefonder/företagsobligationer med ytterst låg risk och god likviditet.
  • Om gåvor finns i form av aktier eller fastigheter ska de avyttras inom rimlig tid och med hjälp av en specialist.
  • Rapportering: varje kvartal ska generalsekreteraren presentera den finansiella situationen samt redogöra för hur likvida medel har placerats för styrelsen.