Stiftelsen MusikBojens Integritetspolicy

Här hittar du information om hur personuppgifter behandlas inom ramen för MusikBojens verksamhet. MusikBojen är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter inom verksamheten och behandlar personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Med behandling av personuppgifter menas allt som MusikBojen gör med uppgifter som, direkt eller indirekt, handlar om en person som är i livet. Både enstaka åtgärder och serier av åtgärder omfattas av reglerna. Det kan handla om insamling, registrering, lagring, bearbetning, utlämnande eller sammanställning av personuppgifter.

Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och foton.

Vad gör MusikBojen med personuppgifter?

MusikBojen behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för att uppnå stiftelsens ändamål enligt stadgarna. Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja och ge tillgång till musikterapi och musikaktiviteter till förmån för barn och ungdomar som drabbas av fysiska, psykiska eller sociala besvär.

MusikBojen behandlar därför personuppgifter:

  • För att kunna administrera, handlägga ansökningar och utbetalningar avseende projektanslag enligt stiftelsens stadgar/policys.
  • För att kunna besvara frågor och ge service om stiftelsens verksamhet.
  • För interna administrationsändamål, intern statistik och för att utvärdera, utveckla och förbättra Stiftelsens verksamhet.
  • För att informera om MusikBojens verksamhet och aktiviteter till de som har visat intresse.
  • För att stiftelsen ska kunna fullgöra förpliktelser som följer av lag.

Vilka personuppgifter samlar MusikBojen in?

För att uppnå stiftelsens ändamål behöver vi behandla:

E-postadresser och kontaktuppgifter för att skicka nyhetsbrev och informera om verksamheten genom t.ex. event.

Namn på de givare som har uppgett det i syfte att kunna tacka eller uppmärksamma deras gåva.

Personnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt kreditupplysning för att kontrollera att ledamöter i styrelsen för stiftelsen uppfyller kraven i föreskrifterna för 90-konto.

Namn, kontaktuppgifter och annan relevant information om våra ambassadörer, volontärer samt experter bestående av barnpsykiater, läkare, musikterapeuter samt neuropsykolog.

Rättslig grund

MusikBojen ser alltid till att ha en rättslig grund för att behandla personuppgifter.

Avtal –  Det är nödvändigt för MusikBojen att behandla personuppgifter om leverantörer och anställda för att kunna ingå eller fullgöra ett avtal.

Rättslig förpliktelse –MusikBojen behöver i vissa fall behandla personuppgifter för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt lag. Det kan avse t.ex. arbetsrätt eller ekonomisk redovisning.

Intresseavvägning – Vi behöver behandla uppgifter för ett ändamål som rör våra berättigade intressen. Det kan t.ex. vara att vi kontaktar personer som vi tror är intresserade av att bidra till verksamhet eller sparar namn på givare för att bibehålla en relation. Om en person anser att dennes fri- och rättigheter väger tyngre än MusikBojens intresse av att behandla personuppgifterna kan den registrerade när som helst motsätta sig behandlingen.

Samtycke – Om vi inte kan stödja oss på ett avtal, ett lagkrav eller en intresseavvägning måste vi inhämta samtycke. Den som samtycker ska få klar och tydlig information om vad samtycket avser. Samtycket går att återkalla när som helst.

Hur gallrar MusikBojen personuppgifter?

Personuppgifterna sparas så länge de är nödvändiga för ändamålet med behandlingen eller så länge vi är skyldiga att bevara personuppgifterna enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev behandlar vi din e-postadress till dess att du meddelar att du inte längre vill ha utskick från oss.

Kontaktuppgifter för information om MusikBojens event sparas i 5 år från att vi senast hade en aktiv kontakt med dig (t.ex. att du deltar i ett event eller uttrycker att du fortsatt är intresserad av att få information).

Namn på våra givare sparas så länge som det är nödvändigt i samband med gåvan.

Kreditupplysning och personnummer för att kontrollera att ledamöter i styrelsen för stiftelsen uppfyller kraven föreskrifterna för 90-konto raderas efter att informationen har skickats till Svensk Insamlingskontroll.

Namn, kontaktuppgifter och annan relevant information om våra volontärer, ambassadörer och experter sparas så länge vi har ett aktivt samarbete.

Vilka kan MusikBojen lämna dina personuppgifter till?

Eftersom att MusikBojen har ett 90-konto så behöver personuppgifter som rör styrelsen och vissa andra roller lämnas till Svensk Insamlingskontroll. MusikBojen måste även lämna personuppgifter till vissa utpekade myndigheter.

För att exempelvis dela och lagra information och skicka ut nyhetsbrev använder sig MusikBojen även av personuppgiftsbiträden.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

All behandling av personuppgifter hos MusikBojen ska skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Åtgärderna säkerställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till behandlingens art samt risken med behandlingen. Exempelvis så är det endast de personerna som behöver personuppgifterna för att utföra sitt arbete som har tillgång till uppgifterna.

Överföring av personuppgifter till tredjeland

MusikBojen behandlar personuppgifter inom EU/EES. I de fall MusikBojen behöver anlita ett personuppgiftsbiträde så säkerställer stiftelsen i alla fall att biträdet behandlar personuppgifterna inom EU/EES eller att det finns annan tillräcklig skyddsåtgärd som innebär att överföringen är lagenlig.

Rättigheter

Du har alltid rätt att begära ut information om de personuppgiftsbehandlingar som rör dig (s.k. registerutdrag). En begäran om registerutdrag ska skrivas under och scannas in eller postas till oss.

Du har i vissa fall rätt att begära att MusikBojen rättar, begränsar eller raderar dina personuppgifter.

Om dina personuppgifter inte är uppdaterade, felaktiga, ofullständiga eller behandlas i strid med ovan angivna ändamål eller relevant lagstiftning, kan du begära att MusikBojen rättar, begränsar eller raderar dina uppgifter.

Om du har samtyckt till en viss behandling av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Vid återkallat samtycke kommer MusikBojen att upphöra med den behandling som omfattades av det lämnade samtycket.

Kontaktinformation

Om du vill ta tillvara dina rättigheter, fråga eller inge klagomål avseende vår hantering av personuppgifter kan du kontakta oss på:

hej@musikbojen.org

Du kan även när som helst vända dig till tillsynsmyndigheten i Sverige www.datainspektionen.se.