Forskning om musikterapi

Musikterapi är när musik används i behandlande syfte. Genom musik och musicerande erbjuds en mötesplats där det blir möjligt att arbeta fysiskt, resursstärkande, känslomässigt, relationellt och icke-verbalt. Det är en internationellt förankrad, forskningsbaserad och relationell form av terapi med ett hälsofrämjande perspektiv som tar fasta på faktorer i människors liv som skapar hälsa (Trondalen, 2016).

Insatsen innebär att en kvalificerad musikterapeut använder sig av musik och musikaliska aktiviteter som resurs för ett möte där patienter kan ges hjälp att hantera sin livssituation (Bonde, 2019; Wigram et al. 2002). Musikterapeuter arbetar med många olika populationer, inom kulturskola, anpassad skola, social öppenvård, habilitering och rehabilitering, inom somatisk och psykiatrisk vård, inom neonatal och palliativ vård samt inom äldre- och demensvård.

I de allra flesta fall samarbetar musikterapeuten med övriga professioner i tvärprofessionella team (Bonde, 2019; Twyford & Watson, 2008). Terapiformen använder sig av både expressiva och receptiva metoder. Expressiva metoder innebär att man spelar, sjunger och improviserar tillsammans. Receptiva metoder innebär att man lyssnar. I musikterapi är det inte bara individernas, ofta mycket olika, svårigheter som ska beaktas. Minst lika viktigt är att arbeta med resurser och potential (Bonde, 2019).

Musikterapi inom neonatalvården

Ett musikterapeutiskt arbete är en reflexiv process baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet där musikaliska och relationella erfarenheter nyttjas som bas för förändring (Bruscia, 2013).

Neonatal barn- och familjecentrerad musikterapi har sin teoretiska grund i modern utvecklingspsykologi och anknytningsteori, teorier om tidigt samspel (communicative musicality), kris- och traumateorier, relationell musikterapi samt poly-vagal teori vilken utgår från forskning om vagusnervens betydelse för upplevelsen av trygghet och förmåga till socialt samspel. Neonatal barn- och familjecentrerad musikterapi har även hämtat kunskap och praxis från internationella riktlinjer (Bradt, 2013; Haslbeck et al., 2018; Shoemark, 2013; Shoemark & Dearn, 2016; Nöcker-Ribaupierre, 2013).

Studier har visat att levande musik gett större effekt än inspelad musik samt att den bästa effekten uppnåddes om musikterapibehandlingen sattes in i ett tidigt skede under barnets och familjens vistelse på neonatalvårdsavdelning (Bielenenik et al., 2016; Standley, 2012).

Neonatal barn- och familjecentrerad musikterapi har visat sig ha en positiv inverkan på de områden i hjärnan som har med kognition, socio-emotion och motorik att göra hos för tidigt födda barn (Haslbeck et al., 2020). Som ett exempel har föräldrasång under hudnära vård visat sig ha positiva effekter på barnets tidiga språkutveckling, då i form av en förbättrad auditiv diskrimineringsförmåga för språkljud hos barnen (Kostilainen et al., 2021; Partanen et al., 2022).

I andra studier syns att föräldrars närvarande röster genom nynnande, sång och småprat inte endast påverkar barnens utveckling och mätbara fysiologiska parametrar utan även barnets och föräldrarnas generella välmående (Filippa et al., 2017; Filippa et al., 2022).

Ullsten (2019) har studerat levande framförd vaggsång som smärtlindring under blodprovstagning på prematurt födda barn och argumenterar för vikten av att använda föräldrars sjungande röster som smärtlindring. Enligt studien bör insatsen stöttas av en närvarande och guidande musikterapeut som hjälper föräldrarna att tona in och känslomässigt stötta sitt barn under proceduren. Studier om musikterapeutisk smärtlindring har också bidragit till utvecklandet av nordiska riktlinjer kring musikterapi som smärtlindring i neonatalvård.

Musikterapi med barn på sjukhus

På barnsjukhus erbjuds individuellt anpassad stärkande, stödjande och bearbetande musikterapi. Tillsammans med musikterapeuten erbjuds barnet att sortera, reglera och bearbeta känslor och affekter med hjälp av musik, skapande och samspel. Vårdnadshavare och/eller syskon kan delta om barnet så önskar.

Musikterapi används i medicinsk vård för att stötta barn genom svåra upplevelser (Bradt, J. 2013). En individuellt anpassad repertoar, ett inkännande bemötande samt möjligheter för deltagande och interaktion syns samtidigt avgörande för att de musikterapeutiska insatserna ska inverka positivt på barns välbefinnande och känslomässiga reglering, för att kunna avleda och stötta barnets hantering av sjukhussituationen samt för att motverka hospitalisering (Kuuse, Paulander, & Eulau, 2023).

Musikterapi har visat sig kunna hjälpa barn att hantera stress och smärta vid smärtsamma procedurer (Holochwost et al., 2020; Pope et al., 2015). Ur ett barn- och familjecentrerat perspektiv kan musikterapi bidra till att stötta och normalisera barnets viktiga relationer (Davidson et al.; 2017; Ullsten, 2019).

För barn som genomgår svår cancerbehandling beskrivs musikterapi som ångestlindrande och livskvalitetsstärkande (daSilva et al., 2021; Facchini & Ruini, 2021; González-Martín-Moreno, 2021) med positiv inverkan på fysiska parametrar som hjärtfrekvens, andningsfrekvens och blodtryck. Insatserna kan ge såväl kort- som långtidseffekter på barnens hälsorelaterade livskvalitet (Aasgaard, 2001; Barrera et al. 2002; Bonde & Johansson, 2020; Hilliard 2006; Uggla et al 2016; Uggla et al. 2018; Uggla et al., 2019).

Musikterapi inom BUP

Inom barn- och ungdomspsykiatrin erbjuds individuellt anpassad stärkande, stödjande och bearbetande musikterapi ofta i nära samarbete med barnets nätverk, i första hand familj, men även skola. Beroende på frågeställning för terapi kan vårdnadshavare delta helt eller periodvis i terapin eller i avstämningsmöten. När problematiken är familjerelaterad är familjen som regel involverad.

Insatsen leds av en utbildad musikterapeut med syfte att erbjuda en trygg, fredad och förutsägbar plats trots svårigheter. Det är en individuellt skräddarsydd behandlingsinsats som syftar till att stärka och stödja barnets förmågor, identitet och potential för skapande. Här möjliggörs samspel, lek och kommunikation samt utveckling och lärande.

Tillsammans med musikterapeuten erbjuds barnet att sortera, reglera och bearbeta känslor och affekter med hjälp av musik, skapande och samspel. Syftet kan även vara att till exempel stärka social förmåga och kommunikation, motorik eller förmåga till uppmärksamhet.

Musikterapi handlar om att arbeta med musik som verktyg för en terapeutisk process. Det är en konstnärlig uttrycksform som genom musik och musicerande gör det möjligt att arbeta fysiskt, resursstärkande, känslomässigt, relationellt och icke-verbalt.

I barn- och ungdomspsykiatrin erbjuds musikterapi som tillägg till sedvanlig behandling. Genom att främja vitalisering, ångesthantering, resurser och relationskapacitet är målet att öka barn och ungdomars psykiska flexibilitet och motståndsresurser. Den musikterapeutiska kompetensen handlar här om att kunna stötta, uppmärksamma, förstå och reflektera kring vad barn gestaltar och bearbetar genom musik i syfte att på bästa sätt stödja deras fortsatta utveckling och välbefinnande.

Musikterapeuten samverkar med vårdteamet för att bemöta och kartlägga barnets svårigheter. Den musikterapeutiska kompetensen kan bidra med viktiga insikter som kompletterar och stärker övriga vårdinsatser.

Sessionerna är individanpassade och individerna får tillfälle att spela, sjunga, komponera, improvisera, lyssna och uttrycka sig – genom musik, bild eller i samtal. Det kan handla om barnets favoritmusik, om musikminnen, eller om helt ny musik. Musiken kan bli bild och text, bild och text kan bli musik eller ljudkompositioner.

En musikterapeut kan använda sig av sin sångröst och/eller instrument som till exempel piano, gitarrer, ukuleles, olika slagverk eller andra specialstämda, klingande och rytmiska instrument. Musiklyssnande kan verka avslappnande men även stimulera inre bilder och symboler som därefter kan bearbetas i bildskapande, musikaliskt samspel och samtal.

Genom musik och musicerande ges patienten möjlighet att träna uppmärksamhet och fysisk förmåga, uppleva hopp och bekräftelse samt få möjlighet att berätta sin historia. Barn och unga som deltar i musikterapi behöver inte tidigare ha spelat något instrument. Tillsammans med terapeuten utformas terapin utifrån barnens och ungdomarnas behov. Det är musikterapeuten som ansvarar för barnens delaktighet och för att musikterapin ska bli meningsfull.

Musikterapeutisk forskning

Den empiriska musikterapeutiska forskningen använder sig av multidisciplinära forskningsmetoder för att synliggöra och mäta på vilka sätt musikterapi kan vara verksamt (Stegeman et al., 2019). Här finns kvalitativa som kvantitativa studier, fallbeskrivningar och kohortstudier, utvärderingsstudier och jämförande studier. Oftast studeras patienter, i vissa fall även familjer och vårdpersonal. Mot bakgrund av musikterapins multidisciplinära grund återfinns en stor variation av forskningsfrågor och studerade insatser (Robb & Carpenter, 2009).

Det har även gjorts ett antal systematiska översiktsstudier för att bedöma den samlade evidensen inom avgränsade områden med vuxen population, såsom musikterapi och demens, musikterapi vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd (Lam, 2020, Geretsegger 2017).

Det finns också systematiska översikter med studier på musikterapi och barn med autism, musikterapi inom neonatalvård samt musikterapi med barn behandlade för cancer (LaGasse 2017, Costa 2022, Facchini 2021).

För unga med depression och panikångestsyndrom har det visat sig att vokal musikterapi kan vara mycket motiverande och inspirerande, något som också påverkade patienternas individuella och psykosociala utveckling positivt (Lukk, 2014).

Johns (2018) framhåller att problem med känsloreglering påverkar barn och ungas livskvalitet. Problem med känsloreglering är också ett ofta återkommande symptom i psykiatriska diagnoser. Samtidigt vet man från utvecklingsforskning att ett affektivt, icke-verbalt samspel i situation är en förutsättning för själv-organiserande processer. I studien görs mikroanalyser av icke-verbala musikaliska interaktioner i barnpsykoterapi. Här synliggörs att det framför allt är kvaliteten i det intersubjektiva samspelet – själva dynamiken i den musikaliska interaktionen – som kan förkroppsliga, tydliggöra och stödja barns handlingar och aktiviteter, känslomässiga uttryck och intentioner (ibid).

I ytterligare en översiktsstudie om musikterapi och autism, även det en vanlig diagnos inom BUP-verksamhet, syns att musikterapeutiska insatser förbättrar patienternas livskvalitet samt minskar allvarlighetsgraden i de autistiska symptomen (Geretsegger et al. 2022).

En randomiserad studie från 2023 visar att musikterapi är en effektfull behandling för barn och ungdomar med ADHD. Musikterapigruppen fick både receptiv och expressiv musikterapi, två tillfällen per vecka i 3 månader, sammanlagt 24 sessioner. Kontrollgruppen erhöll standardvård. Sammanfattningsvis visade musikterapi som alternativ behandling för barn och ungdomar med ADHD både positiva neurofysiologiska och psykologiska effekter i motsats till kontrollgruppens resultat (Jong-in Park et al 2023).

Referenser

Aasgaard, T. (2001). An ecology of love: Aspects of music therapy in the pediatric oncology environment. Journal of palliative care17(3), 177.

Barrera, M.E., Rykov, M.H. & Doyle, S.L. (2002). The effects of interactive music therapy on hospitalized children with cancer: a pilot study. Psychooncology, 11(5) (p. 379-88).

Bieleninik, T., Ghetti, C., & Gold, C. (2016). Music therapy for preterm infants and their parents: a meta-analysis. Pediatrics, 138..

Bonde, L. O., & Johansson, K. (2020). Music in paediatric hospitals-Nordic perspectives. Norges musikkhøgskole.

Bonde, L.O. (2019). Definitions of Music Therapy. In: S. L. Jacobsen, I.N. Pedersen & L.O. Bonde (Eds.). A Comprehensive Guide to Music Therapy (2nd ed.) (Pp. 29-39). London: Jessica Kingsley.

Bradt, J. (2013). Guidelines for music therapy practice in pediatric care. London: Barcelona Publishers.

Bruscia, K. (2013). Defining Music Therapy (3rd Edition). Gilsum, N.H.: Barcelona Publishers.

Costa, V.S., et al., Clinical benefits of music-based interventions on preterm infants’ health: A systematic review of randomised trials. Acta Paediatr, 2022. 111(3): p. 478-489.

da Silva Santa, I. N., Schveitzer, M. C., Dos Santos, M. L. B. M., Ghelman, R., & Odone Filho, V. (2021). Music interventions in pediatric oncology: systematic review and meta-analysis. Complementary Therapies in Medicine59, 102725.

Davidson, J. E., Aslakson,R. A., Long, A. C., Puntillo, K. A., Kross, E.K.,Hart, J.; …Nunnally, M. E. (2017). Guidelines for familycentered care in the neonatal, pediatric, and adult ICU. Critical care medicine, 45(1), 103-128.

Facchini, M., & Ruini, C. (2021). The role of music therapy in the treatment of children with cancer: A systematic review of literature. Complementary therapies in clinical practice42, 101289.

Filippa, M., Panza, C., Ferrari, F., Frassoldati, R., Kuhn, P., Balduzzi, S., & D’Amico, R. (2017). Systematic review of maternal voice interventions demonstrates increased stability in preterm infants. Acta Paediatrica, 106 (8), 1220-1229.doi:10.1111/apa.13832.

Filippa, M., Nardelli, M., Della Casa, E., Berardi, A., Picciolini, O., Meloni, S., Lunardi, C., Cecchi, A., Sansavini, A., Corvaglia, L., et al. (2022). Maternal Singing but Not Speech Enhances Vagal Activity in Preterm Infants during Hospitalization: Preliminary Results. Children 2022, 9, 140. https://doi.org/ 10.3390/children9020140.

Geretsegger, M., et al., Music therapy for people with schizophrenia and schizophrenia-like disorders. Cochrane Database Syst Rev, 2017. 5(5): p. Cd004025.

Geretsegger, M., Fusar-Poli, L., Elefant, C., Mössler, K. A., Vitale, G., & Gold, C. (2022). Music therapy for autistic people. Cochrane Database of Systematic Reviews, (5).

González-Martín-Moreno, M., Garrido-Ardila, E. M., Jiménez-Palomares, M., Gonzalez-Medina, G., Oliva-Ruiz, P., & Rodríguez-Mansilla, J. (2021). Music-based interventions in paediatric and adolescents oncology patients: A systematic review. Children8(2), 73.

Haslbeck, F. B., Nöcker-Ribaupierre, M., Zimmer, M. L., Schrage-Leitner, L., & Lodde, V. (2018). Music therapy in neonatal care: A framework for German speaking countries and Switzerland. Music & Medicine, 10, 214–224.

Haslbeck, F. B., & Bassler, D. (2020). Clinical Practice Protocol of Creative Music Therapy for Preterm Infants and Their Parents in the Neonatal Intensive Care Unit. Journal of visualized experiments: JoVE, 155, 10.3791/60412. https://doiorg. proxy.kib.ki.se/10.3791/60412.

Haslbeck, F.B., Jakab, A., Held, U., Bassler, D., Bucher, H.-U., Hagmann, C. (2020). Creative music therapy to promote brain function and brain structure in preterm infants: A randomized controlled pilot study. Neuro Image Clin., 25, 102171.

Hilliard, R.E. (2006). Music therapy in pediatric oncology: a review of the literature. Journal of the Society for Integrative Oncology4(2), 75-78.

Holochwost, S. J., Robb, S. L., Henley, A. K., Stegenga, K., Perkins, S. M., Russ, K. A., Krater, C. M. (2020). Active Music Engagement and Cortisol as an Acute Stress Biomarker in Young Hematopoietic Stem Cell Transplant Patients and Caregivers: Results of a Single Case Design Pilot Study. Front Psychol, 11, 587871. doi:10.3389/fpsyg.2020.587871.

Johns, U. T. (2018). Musical dynamics in time-limited intersubjective child psychotherapy: An exploration based on microanalysis of therapeutic interplay. Music Therapy Dep. Of Communication and Psychology, Ålborg University (doktorsavhandling).

Kostilainen, K., Partanen, E., Mikkola, K., Wikström, V., Pakarinen, S., Fellman, V., et al. (2021). Repeated parental singing during kangaroo care improved neural processing of speech sound changes in preterm infants at term age. Front. Neuroscience 15. doi: 10.3389/fnins.2021.686027.

Kuuse, A-K., Paulander, A-S., & Eulau, L. (2023). Characteristics and impacts of live music interventions on health and wellbeing for children, families and health care professionals inpaediatric hospitals: a scoping review. International Journal of Qualitative Studies on health and wellbeing, 18(1).

LaGasse, A.B., Social outcomes in children with autism spectrum disorder: a review of music therapy outcomes. Patient Relat Outcome Meas, 2017. 8: p. 23-32.

Lam, H.L., et al., Effects of Music Therapy on Patients with Dementia-A Systematic Review. Geriatrics (Basel), 2020. 5(4).

Lukk, E. (2014). Personal singing revolution: the experience of individual vocal focused music therapy and significant vocal improvisations for late adolescents in transition. Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Institut für Musiktherapie (Doktorsavhandling).

Nöcker-Ribaupierre, M. (2013). Premature infants. In J. Bradt (Ed.), Guidelines for music therapy practice in pediatric care. Gilsum: Barcelona Publishers.

Park, J.-I., et al., Effects of music therapy as an alternative treatment on depression in children and adolescents with ADHD by activating serotonin and improving stress coping ability. BMC Complementary Medicine and Therapies, 2023. 23(1): p. 73.

Partanen, E., Mårtensson, G., Hugoson, P., Huotilainen, M., Fellman, V., & Ådén, U. (2022). Auditory processing of the brain is enhanced by parental singing for preterm infants. Frontiers in Neuroscience16, 772008.

Pope, N., Tallon, M., McConigley, R., & Wilson, S. (2015). The experiences of acute non-surgical pain ofchildren who present to a healthcare facility for treatment: a systematic review protocol. JBI Evidence Synthesis, 13(10), 12-20.

Robb, S. L., & Carpenter, J. S. (2009). A review of music-based intervention reporting in pediatrics. J Health Psychol, 14(4), 490-501. doi:10.1177/1359105309103568.

Shoemark H. (2013). Working with Full-Term Hospitalized Newborns. In J. Bradt (ed.), Guidelines for Music Therapy Practice in Pediatric Care (p.116–51). Gilsum NH: Barcelona Publishers.

Shoemark, H. & Dearn, T. (2016). Music Therapy in the medical care of infants. In J. Edwards (ed.), The Oxford Handbook of Music Therapy (pp. 24-52). London: Oxford University Press.

Standley, J. M. (2012). Music therapy research in the NICU: an updated meta-analysis. Neonatal Network, 31(5), 311-316. doi:10.1891/0730-0832.31.5.311.

Stegemann, T., Geretsegger, M., Phan Quoc, E., Riedl, H., & Smetana, M. (2019). Music Therapy and Other Music-Based Interventions in Pediatric Health Care: An Overview. Medicines (Basel), 6(1). doi:10.3390/medicines6010025.

Trondalen, G. (2016). Relational Music Therapy: An Intersubjective Perspective. London: Barcelona Publishers.

Twyford, K. & Watson, T. (Eds.). (2008). Integrated Team Working. Music Therapy as part of Transdisciplinary and Collaborative Approaches. London: Jessica Kingsley Publisher.

Uggla, L., et al., Music therapy can lower the heart rates of severely sick children. Acta Paediatr, 2016. 105(10): p. 1225-30.

Uggla, L., Bonde, L. O., Hammar, U., Wrangsjö, B., Gustafsson, B., & Bonde, L. O. (2018). Music therapy supported the health-related quality of life for children undergoing haematopoietic stem cell transplants. Acta Paediatrica, 107(11), 1986-1994. doi:10.1111/apa.14515.

Uggla, L., Mårtenson Blom, K., Bonde, L. O., Gustafsson, B., & Wrangsjö, B. (2019). An Explorative Study of Qualities in Interactive Processes with Children and Their Parents in Music Therapy during and after Pediatric Hematopoietic Stem Cell Transplantation. Medicines (Basel), 6(1). doi:10.3390/medicines6010028.

Ullsten, A. (2019). Singing, sharing, soothing: Family-centred music therapy during painful procedures in neonatal care. (Doctoral thesis). Örebro Universitet, Örebro

Wigram, T., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. (Eds.). (2002). A Comprehensive Guide to Music Therapy. Theory, Clinical Practice, Research and Training, London: Jessica Kingsley Publisher.

”Musiken är och har alltid varit en stor del av mitt liv. Kraften som finns i musiken påverkar oss alla och kan spela en viktig roll när livet inte alltid är så lätt.“

– Max Martin, medgrundare

Våra ambassadörer