Forskningsöversikt om levande musikintervention i barnsjukvård

Under perioden 2018–2019 finansierade Projektstöd kultur och hälsa och Kompetenscentrum för kultur och hälsa, Region Stockholm pilotprojektet Kreativt musikskapande på barnavdelning. Projektet innebar att professionella musiker spelade för och tillsammans med inneliggande barn i åldrarna 0–18 år och deras familjer på två olika akutvårdsavdelningar på ett av regionens sjukhus. Även vårdpersonalen fick del av musiken.

Eftersom pilotprojektet föll väl ut och musikinsatsen uppskattades av patienter, deras familjer och vårdpersonalen, beslutade Region Stockholm att satsa på en uppföljning med tillhörande följeforskning. Ambitionen var att utvärdera om, och i så fall hur, levande musikinterventioner i barnsjukvård ger effekter på hälsa och välbefinnande för barn, familjer och vårdpersonal.

Syftet med följeforskningsprojektet Musik i barnsjukvården har varit att undersöka huruvida musikaliska aktiviteter, utförda av professionella musiker, kan främja barns delaktighet, engagemang och välbefinnande såväl som välbefinnandet hos anhöriga och den vårdpersonal som arbetar runt barnen. Rapporten färdigställs under våren 2023.

Under arbetet med rapporten har forskargruppen sammanställt och publicerat en kartläggande internationell forskningsöversikt med ett specifikt fokus på empiriska studier av levande musikinterventioner i sjukhusbaserad barnsjukvård mellan åren 2011–2021 (Kuuse et al.,2023). Ambitionen med översikten var att samla de senaste forskningsresultaten och synligöra behovet av vidare studier. Framför allt handlade det om att kartlägga och sammanställa viktiga trender i förståelsen och utförandet av levande musikinterventioner för hälsa och välbefinnande, användbara för framtida organisering av musikaktiviteter i barnsjukvården. Denna forskningsöversikt är nu publicerad.

Läs forskningsöversikten här

En trygg plats där hon kan känna sig helt lugn och tillfreds

Flickan har kämpat med ångest och depression, och har haft svårt att klara av skolan. I musikterapin bjuds hon in till gemensam gitarrimprovisation och blir gradvis mer engagerad i sitt spel. Hon lyssnar aktivt, ler när musikterapeuten ger respons genom musiken och prövar olika uttryck som ”svar” i en musikalisk dialog.

Flickan på bilden är modell.

Berättelser