Musik och hjärnan

Forskning visar att musik engagerar många delar i hjärnan. Musiken väcker känslor, minnen och associationer. Musik och rytm aktiverar hjärnans motoriska system så vi rör oss i takt med musiken. Den påverkar också sociala delar eftersom vi ofta upplever musik i grupp. Musiken engagerar dessutom funktioner som uppmärksamhet och planering (1, 2).

Foto: Felix Oppenheim

Musik och känslor

Vi vet att musiken når in till de djupaste känslorna, men den har också kraften att t.o.m. förändra hjärnans funktioner, vilket aktuell forskningen visar (3).

Musik och kroppen

Musik påverkar oss även fysiologiskt, som t.ex. vårt blodtryck, puls, hormoner och nervsystem. Forskningsstudier visar att när vi sjunger kan halten av lugn- och ro-hormonet oxytocin öka. Även halterna av testosteron ökar, det är de som stimulerar kroppens förmåga att reparera och bygga upp celler. Musik påverkar även dopamin, dopamin är en av de viktigaste signalsubstanser, som reglerar glädje och kreativitet (4).

 • NICU Neonatal intensiv vård

Barn som föds för tidigt utsätts ofta för smärtsamma ingrepp och då finns det behov av smärtlindring som inte är medicinsk. Musikterapi kan påverka barnets smärta positivt samt hjälpa den nyfödda att förbättra andningen, bli mer vitaliserad, samt äta och sova bättre. Vaggvisor valda av föräldern som sjungs ”live” kan stödja anknytning mellan det neonatala barnet och föräldern, samt minska förälderns stress(5).

 • Barn och unga med psykiatriska diagnoser Musikterapi förbättrar beteende, utveckling och självbilden hos barn och ungdomar med beteendeproblematik och kognitiv funktionsnedsättning(6).
 • Barn med cancer kan påverkas av positiv av musikterapi. Dels ökar barnens välbefinnande, avkoppling och ångesten kan minska. Musikterapi kan också verka stärkande på barnets samarbete med den medicinska personalen.

Dessutom kan musikterapi hjälpa barnet att bättre klara av svåra medicinska behandlingar och stärka familjens samspel.

Musikterapi sänker pulsen för barn som genomgår stamcellstransplantation, vilket tyder på minskade stressnivåer och potentiellt minskar risken att utveckla post traumatiskt stressyndrom (PTSD)(7-11).

 • För barn med autismspektrumsyndrom är svårigheter att samspela med omgivningen ett kännetecken. Musikterapi kan hjälpa barn med autismspektrumsyndrom att förbättra sina färdigheter i socialt samspel och verbal kommunikation. Musikterapi kan också till ökad social anpassningsförmåga och främja kvaliteten i föräldrar- och barnrelationen(12, 13).
 • När musikterapi är ett tillägg till den ordinarie vården för människor med schizofreni, så hjälper det dem att förbättra sitt totala tillstånd, mentala tillstånd och socialt fungerande. Dock behöver patienten få tillräckligt antal musikterapisessioner med kvalificerad musikterapeut(14).
 • Musikterapi kan ha positiva effekter på ångest, smärta, humör och livskvalitet hos vuxna personer med cancer. Dessutom kan musik ha en liten effekt på hjärtfrekvens, andningsfrekvens och blodtryck(15).
 • Forskning visar att rytmisk auditiv stimulering (RAS) kan vara till nytta för förbättring av gångparametrar hos strokepatienter, som t.ex. gånghastighet, steglängd och att gången blir jämn(16).
 • Musikterapi har en dämpande effekt på agiterat på oroligt och upphetsat beteende hos personer med demens. De som får musikterapi behöver inte lika mycket lugnande och antidepressiv medicin som de som inte får musikterapi. (17)
 • I Sverige rekommenderar Socialstyrelsen musikterapi i arbete med schizofreni och i palliativ vård. www.socialstyrelsen
 • Deskriptiva studier visar att musikterapi med flyktingar sker både i grupp och individuellt, dock är det viktigt att erbjuda individuell musikterapi när man arbetar med flyktingar med trauman. Musikterapin behöver styras utifrån klientens behov och ge stabilisering för att möjliggöra traumabearbetning. En studie med nyanlända flyktingbarn visar att hyperaktivitet och aggression minskar(18, 19).
 • För barn eller vuxna som fått en hjärnskada kan musiken vara hjälp. Musiken vitaliserar, stimulerar och väcker minnen och stimulerar till kommunikation. Musikterapi kan vara hjälpsamt både i den akuta fasen, men också inom rehabiliteringen(20, 21).

Lena Uggla
Sören Oscarsson

Referenser

1. Cozolino LJ. The neuroscience of psychotherapy : healing the social brain. New York: W.W. Norton & Co.; 2010.

2. MacDonald RAR, Kreutz G, Mitchell L. Music, health, and wellbeing. Oxford: Oxford University Press; 2012.

3. Koelsch S. Brain correlates of music-evoked emotions. Nat Rev Neurosci. 2014;15(3):170-80.

4. Chanda ML, Levitin DJ. The neurochemistry of music. Trends in Cognitive Sciences. 2013;17(4):179-93.

5. Loewy J, Stewart K, Dassler AM, Telsey A, Homel P. The effects of music therapy on vital signs, feeding, and sleep in premature infants. Pediatrics. 2013;131(5):902-18.

6. Porter S, McConnell T, McLaughlin K, Lynn F, Cardwell C, Braiden H-J, et al. Music therapy for children and adolescents with behavioural and emotional problems: a randomised controlled trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2017;58(5):586-94.

7. Uggla L, Bonde LO, Svahn BM, Remberger M, Wrangsjö B, Gustafsson B. Music therapy can lower the heart rates of severely sick children. Acta Paediatrica. 2016:n/a-n/a.

8. Barrera ME, Rykov MH, Doyle SL. The effects of interactive music therapy on hospitalized children with cancer: a pilot study. Psycho-oncology. 2002;11(5):379-88.

9. Kemper KJ, Hamilton CA, McLean TW, Lovato J. Impact of music on pediatric oncology outpatients. Pediatric research. 2008;64(1):105-9.

10. Nguyen TN, Nilsson S, Hellstrom AL, Bengtson A. Music therapy to reduce pain and anxiety in children with cancer undergoing lumbar puncture: a randomized clinical trial. Journal of pediatric oncology nursing : official journal of the Association of Pediatric Oncology Nurses.
2010;27(3):146-55.

11. Robb SL, Burns DS, Stegenga KA, Haut PR, Monahan PO, Meza J, et al. Randomized clinical trial of therapeutic music video intervention for resilience outcomes in adolescents/young adults undergoing hematopoietic stem cell transplant: a report from the Children’s Oncology Group. Cancer. 2014;120(6):909-17.

12. K. Blauth L. Improving mental health in families with autistic children: benefits of using video feedback in parent counselling sessions offered alongside music therapy. Health Psychology Report. 2016;5(2):138-50.

13. Bieleninik Ł, Geretsegger M, Mössler K, et al. Effects of improvisational music therapy vs enhanced standard care on symptom severity among children with autism spectrum disorder: The time-a randomized clinical trial. Jama. 2017;318(6):525-35.

14. Geretsegger M, Mössler KA, Bieleninik Ł, Chen X-J, Heldal TO, Gold C. Music therapy for people with schizophrenia and schizophrenia-like disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2017(5).

15. Bradt J, Dileo C, Magill L, Teague A. Music interventions for improving psychological and physical outcomes in cancer patients. The Cochrane database of systematic reviews.
2016(8):Cd006911.

16. Rodriguez-Fornells A, Rojo N, Amengual JL, Ripollés P, Altenmüller E, Münte TF. The involvement of audio–motor coupling in the music-supported therapy applied to stroke patients. Annals of the New York Academy of Sciences. 2012;1252(1):282-93.

17. Ridder HMO, Stige B, Qvale LG, Gold C. Individual music therapy for agitation in dementia: an exploratory randomized controlled trial. Aging & Mental Health. 2013;17(6):667-78.

18. Baker F, Jones C. The effect of music therapy services on classroom behaviours of newly arrived refugee students in Australia—a pilot study. Emotional and Behavioural Difficulties. 2006;11(4):249-60.

19. Orth J. Music Therapy with Traumatized Refugees in a Clinical Setting2005.

20. Twyford K, Watters S. In the Groove: An Evaluation to Explore a Joint Music Therapy and Occupational Therapy Intervention for Children with Acquired Brain Injury2016.

21. Bradt J, Magee WL, Dileo C, Wheeler BL, McGilloway E. Music therapy for acquired brain injury. The Cochrane database of systematic reviews. 2010(7):Cd006787.